Privatumo politika

UAB „DANEKA“

Juridinio asmens kodas 182883430

PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Ši privatumo politika skirta Jums, fiziniam asmeniui - duomenų subjektui, tikslu informuoti apie taikomą asmens duomenų apsaugą Jūsų asmens duomenims, kuriuos valdo ir tvarko UAB „DANEKA“, įmonės kodas 182883430 (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu). Šioje politikoje pateikiama informacija kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

Mes Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normomis, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų bei vidaus taisyklių nuostatomis.

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Duomenų valdytojas yra UAB „DANEKA“, įmonės kodas 182883430, Pramonės pr. 8E, Kaunas,  LT–51223, tel. +370 37 732040.

Darbuotojas, kuris atsakingas už duomenų apsaugą:

Lukas Kriaučiūnas

Darbo vietos adresas: Pramonės pr. 8E, Kaunas

El. paštas: lukas@daneka.lt

Telefonas: +370 673 20079

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje;
 • kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; 
 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir konkretiems tikslams pasiekti (žr. žemiau pateiktą lentelę, kurioje aprašyti tvarkomi klientų (pirkėjų) asmens duomenys). Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Mes asmenų ir turto apsaugos tikslu vykdome vaizdo stebėjimą savo įmonės patalpose, kurios yra anksčiau nurodytu adresu. Prieš patenkant į patalpą, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo pavadinimas, kontaktinė informacija, duomenų tvarkymo tikslas; nuoroda į šią privatumo politiką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamai, naujienų pranešimams siųsti ir kt.) Mes naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui.

Apie atliekamą darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenų tvarkymą, Mes pastaruosius asmenis (duomenų subjektus) supažindiname atskirai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje;
 • kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; 
 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir konkretiems tikslams pasiekti (žr. žemiau pateiktą lentelę, kurioje aprašyti tvarkomi klientų (pirkėjų) asmens duomenys). Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Mes asmenų ir turto apsaugos tikslu vykdome vaizdo stebėjimą savo įmonės patalpose, kurios yra anksčiau nurodytu adresu. Prieš patenkant į patalpą, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo pavadinimas, kontaktinė informacija, duomenų tvarkymo tikslas; nuoroda į šią privatumo politiką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamai, naujienų pranešimams siųsti ir kt.) Mes naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui.

Apie atliekamą darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenų tvarkymą, Mes pastaruosius asmenis (duomenų subjektus) supažindiname atskirai.

Klientų (pirkėjų) ir/ar jų įgaliotų asmenų tvarkomi asmens duomenys:

TikslaiPagrindaiDuomenų kategorijos ir jų aprašymasSaugojimo terminas

Sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti / sutarties sudarymui;

Išspręsti prašymą/užklausą;

Sutarties įvykdymui (paslaugai suteikti, prekei parduoti);

Skolai prisiteisti;

Įmonės teisėtų interesų gynimui;

Vykdyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dokumentų apskaitą ir saugojimą

Kiti įmonėje nustatyti teisėti tikslai

Siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (žodinę ar rašytinę)

Sutartis (žodinė ar rašytinė) su klientu

Vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles (apskaita ir kt.)

Siekiant savo teisėtų interesų apsaugos (gintis nuo pareikštų reikalavimų teisme ir pan.)

[BDAR 6 str. 1 p. b, c, f)

Vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles (apskaita ir kt.) [BDAR 6 str. 1 p. c]

Asmens tapatybės nustatymo duomenys (vardas, pavardė; retais atvejais gali būti gimimo data, asmens kodas, parašas).

Kontaktiniai asmens duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

Sutartis pasirašiusių, įskaitant juridinių asmenų įgaliotų asmenų, duomenys (vardas, pavardė, parašas).

Komunikacijos duomenys (el. laiškai, prašymai, atsakymai, užsakymai, perdavimo aktai).

Finansiniai duomenys (banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, mokėjimų istorija).

10 metų po sutartinių santykių pabaigos

El. laiškai saugomi 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų

Finansiniai ir apskaitos duomenys saugomi teisės aktuose nustatytą terminą

Užtikrinti darbuotojų, klientų ir kitų asmenų, kurie lankosi įmonės patalpose, saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių (turto) apsaugąSiekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų [BDAR 6 str. 1 p. f]Vaizdo įrašų duomenys su duomenų subjekto galimu atvaizdu14 dienų
Sutarties įvykdymui ir įmonės interesų apsaugai siekiant turėti įrodymą dėl prekės pristatymo

Sutikimas [BDAR 6 str. 1 p. a]

Siekiant savo teisėtų interesų apsaugos (gintis nuo pareikštų reikalavimų teisme ir pan.) [BDAR 6 str. 1 p. f)

Fotonuotrauka, patvirtinanti užsakymo (prekės) pristatymą ir perdavimą klientui (pirkėjui)Fotonuotrauka saugoma 6 mėnesius nuo jos padarymo dienos
Nurodoma sutikimeSutikimas [BDAR 6 str. 1 p. a]Kiti duomenys, kuriuos duomenų subjektas perduoda tvarkytiTerminas nurodomas sutikime
Tiesioginė rinkodaraSutikimas [BDAR 6 str. 1 p. a]Tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti reikalingi duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris)3 metus

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamentu ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateikiame nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų.

JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

Laikydamiesi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą, suteikti paslaugą (pvz., prekės garantinį aptarnavimą), įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.

Jei tai būtina dėl minėtų tikslų, Mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie mums padeda vykdant Jūsų užsakymus, komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Mes iš duomenų gavėjų reikalaujame įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Mes neperduodame duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

Mes imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/).

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais), arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. Siekdami apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėsime anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus.

Mes išspręsime Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuosime, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

Prašome nedelsiant susisiekti su mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme; norite pranešti apie kokius nors privatumo politikos pažeidimus.

ATSAKOMYBĖ

Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti mūsų internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis. Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Informuojame, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

Jeigu Jūs esate registruotas internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybė suteikiama), tai prisiimate visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus mūsų internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus savo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigojate įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE

Siekiant pagerinti lankymąsi Mūsų interneto svetainėje, joje gali joje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Mūsų tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir Mūsų teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Svetainė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus: AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę https://www.daneka.lt/

Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2020-02-25.

Mes galime bet kada keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų interneto svetainėje. Jeigu nesutinkate su nauja privatumo politikos redakcija, tai turite teisę atsisakyti naudotis mūsų bei mūsų internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po privatumo politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų ar mūsų internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja privatumo politikos redakcija.

Filtrai
Sort
display